mak-ser
Главната цел на сертификатот, совпаѓајќи се и со директивите на ЕУ е да се промовираат успешни мали и средни претпријатија, сигурен и безбеден бизнис, добри деловни практики и да ја зголеми транспарентноста на пазарот. Покрај се, тој ќе им помогне на клиентите и деловните партнери во намалување на финансиските и други ризици при склучување деловни договори.Сертификатот им овозможува на локалните и меѓународни деловни партнери да го проверат и потврдат постоењето на нашата компанијата, на нашата соодветна веб адреса, и што е најважно нашата кредитната способност.Основа за оваа сертификација е кредитниот извештај и секојдневниот мониторинг од COFACE Хрватска. Истовремено веб технологија SafeSigned ™ спречува ознаката «Excellent SME Macedonia« да се копира и да се користи на било кој друг веб-сајт кој не е сертифициран.Со инсталирање и користење на сертификатот, постоечките и потенцијалните партнери може да прават разлика помеѓу успешни и помалку успешни компании во сајбер светот.
За повеќе информации може да го посетите следниов линк. http://www.excellentsme.com/issuers.php?i=3
tuvnurd
ISO 22000 : 2005 е Систем за управување со безбедност на храна, кој е потребен на компанијата за да ја покаже својата способност за контрола на можни опасностите во овој систем, со цел да докаже дека храната која ја произведува е безбедна за исхрана на луѓето.Тоа се однесува на сите компании, без оглед на големината, кои се вклучени во било кој аспект на синџирот на исхрана и сакаат да имплементираат систем кој постојано ќе обезбеди квалитетни производи. Средствата за задоволување на барањата на ISO 22000: 2005 може да се остварува преку употреба на внатрешни и / или надворешни ресурси.Системот за управување со безбедност на храна ISO 22000 : 2005 и овозможува на една компанија:
– Да ​​планира, имплементира, функционира, одржува и ажурира Системот за управување со безбедност на храна со цел обезбедување на производи кои, според нивната намена, се безбедни за потрошувачите;
– Да покаже усогласеност на важечките закони и регулативи со Системот за безбедност на храна;
– Да ги вреднува барањата и потребите на клиентите и да покаже сообразност со заеднички договорените цели кои се однесуваат на безбедноста на храната, со цел подобрување на задоволството на истите;
– Ефективна комуникација на Системот за безбедноста на храната во своите добавувачи, клиенти и релевантните заинтересирани страни во синџирот на исхрана;
– Да ​​обезбеди сигурност дека организацијата е во согласност со своите Изјави за политика за безбедност на храна;
– Да ​​покаже дека е во согласност со релевантните заинтересирани страни и
– Да бара потврда или регистрација на својот Систем за управување со безбедност на храната од надворешна организација, или да си направи самооценување или само-декларација за сообразност со ISO 22000: 2005.
GS1-ser
Македонската асоцијација за нумерирање на артиклите GS1 Македонија (порано ЕАН МАК) е доброволна форма на организирање на заинтересираните субјекти од производните и непроизводните сектори во Република Македонија. GS1 Македонија е непрофитна и деловно неутрална асоцијација на македонските компании.
Основните цели на GS1 Македонија се воведување, примена и развој на единствениот меѓународен систем на стандарди (GS1 стандарди) за автоматска идентификација на производите и услугите, електронска размена на податоците и обезбедување на неутрална платформа за отворена соработка помеѓу сите деловни партнери и стопански субјекти.
GS1 Македонија е единствен овластен претставник на GS1 во Република Македонија и поседува сертификат за ексклузивни права да управува, обезбедува единственост и интегритет на GS1 системот на нејзината територија, и да доделува GS1 идентификациони броеви (Единствен Матичен GS1 број – GS1 ЕМБ) на македонските компании неопходно потребни во менаџментот на националниот и светскиот синџир на снабдувањето.
За повеќе информации може да го посетите следниов линк: http://www.gs1.org/