Историјат на фирмата

2023
April 27

2023

Во текот на 2022 година се направија неколку инфраструктурни инвестиции во производствениот погон, како и поставување на нов епоксиден под. Исто така се инвестираше во проширување на команден панел за автоматско управување со фреквентни регулатори на машините за цедење на маслото за потребите на производниот процес. Дополнително се инвестираше во фотоволтаични панели за производство на електрична енергија, како и во градежни активности поврзани со инфраструктурно уредување, односно поставување пристап до производствениот погон. Поради зголемување на капацитетот на работа беа набавени уште четири нови европски преси за ладно цедено масло.

2022
April 28

2022

Во текот на 2022 година се направија неколку инфраструктурни инвестиции во производствениот погон, како и поставување на нов епоксиден под. Исто така се инвестираше во проширување на команден панел за автоматско управување со фреквентни регулатори на машините за цедење на маслото за потребите на производниот процес. Дополнително се инвестираше во фотоволтаични панели за производство на електрична енергија, како и во градежни активности поврзани со инфраструктурно уредување, односно поставување пристап до производствениот погон. Поради зголемување на капацитетот на работа беа набавени уште четири нови европски преси за ладно цедено масло.

2021
March 26

2021

Во поглед на обновливите извори на енергија, во март 2021 година повторно инвестиравме во фотонапонска централа за сопствено производство на електрична енергија. Со тоа Агрофила стана целосно независна компанија во поглед на производство не електрична енергија за покривање на сопствената потрошувачка.

2020
October 1

2020

Во 2020 година Агрофила инвестираше во енергетски поефикасна инфраструктура и модернизирање на производството. Поради зголемената побарувачка беше изграден уште еден погон чијашто главна намена е за полнење на ладно цедено масло како готов производ. Дополнително, термофасадниот систем на целиот објект беше заменет со нов, заедно со нова столарија. Поради зголемениот капацитет на производство, со цел спречување на негативно влијание врз животната средина беше поставена нова канализациона цевка со поврзување на новоизведена шахта. Во поглед на производството, постоечките преси за производство на масло беа целосно заменети со нови европски, сертифицирани машини за производство на масло. За автоматизирање на производството беа поставени френквентни
регулатори и дополнително се поставија нови, помодерни садови за складирање на масло од 100л., 200л, 480л, 1000л., два резервоари за масло од по 10 тона, машина за полнење на масло, како и еклошка машина за чистење на простор кој е наменет за производство на храна. Во текот на 2020 година исто така го ресертифициравме ISSO 22:000 сертификатот.