Во поглед на обновливите извори на енергија, во март 2021 година повторно инвестиравме во фотонапонска централа за сопствено производство на електрична енергија. Со тоа Агрофила стана целосно независна компанија во поглед на производство не електрична енергија за покривање на сопствената потрошувачка.