Во 2020 година Агрофила инвестираше во енергетски поефикасна инфраструктура и модернизирање на производството. Поради зголемената побарувачка беше изграден уште еден погон чијашто главна намена е за полнење на ладно цедено масло како готов производ. Дополнително, термофасадниот систем на целиот објект беше заменет со нов, заедно со нова столарија. Поради зголемениот капацитет на производство, со цел спречување на негативно влијание врз животната средина беше поставена нова канализациона цевка со поврзување на новоизведена шахта. Во поглед на производството, постоечките преси за производство на масло беа целосно заменети со нови европски, сертифицирани машини за производство на масло. За автоматизирање на производството беа поставени френквентни
регулатори и дополнително се поставија нови, помодерни садови за складирање на масло од 100л., 200л, 480л, 1000л., два резервоари за масло од по 10 тона, машина за полнење на масло, како и еклошка машина за чистење на простор кој е наменет за производство на храна. Во текот на 2020 година исто така го ресертифициравме ISSO 22:000 сертификатот.