Во 2018 и 2019 година Агрофила ги продолжи своите капитални вложувања. Како главни инвестициски активности можат да се издвојат набавката на фотонапонска централа за сопствено производство на електрична енергија, како и опрема која беше неопходна за модернизирање и усовршување на работниот процес. Од нови производи може да се издвојат маслиновите масла со кои успеавме да ги задоволиме потребите на купувачите. Имајќи ја во предвид визијата и мисијата на Агрофила, во периодот што помина и периодот што следи особено внимание ќе биде посветено на пласирање на производите на нови пазари, како и усовршување на производниот процес.