Агрофила се здоби со “Сертификат за општествена одговорност IASS-RES.C:2021:2023″. Сертификатот се издава по претходно извршена анализа на RES.C:2021:2023”. производите/услугите кои ги нуди нашата компанија како и по анализа на пред-продажниот и пост-продажниот кориснички ориентиран пристап. Идеата е да се сегметира пазарот на производи и услуги во Македонија по теркот на европските и светски пазари како би се сертифицирале компаниите кои нудат квалитет т.е квалитет производно/услужната понуда. Со стекнување на овој тип на сертификат ќе се намали хаотичноста на
пазарната понуда со што сертифицираните компании би добиле зголемена продажба а корисниците (купувачите) би добиле поголема доверба во производите/услугите кои ги купуваат.

Компаниите кои се стекнале со ИАСС Сертификат го верифицираат нивното правилно работење со процедурално заверена и прифатена потврда.