2005

Почетоците на создавањето на Агрофила датираат...

2007

Во 2007година се осамостојува како посебна фирма Агрофила...

2009

Во 2009 година веќе 50% од произведеното маслото...

2012

Во 2012 година раководството на фирмата одлучи...

2013

Во 2013 година производната програма се зголеми...

2014

Во 2014 година лепезата на производи се збогати...

2015

Во 2015 година лепезата на производи продолжува да се зголемува